למידה בעת חרום

מתווה חזרה לשגרת לימודים- בהתאם להנחיות- 15.5.2020

בשעה טובה החל מיום א, כ"ג באייר התש"ף, 20.5.17 ,תחל חזרה לשיגרה מלאה של תלמידי
כיתות ט ו-י , במקביל להמשך המיקוד בתלמידי כיתות י"א- י"ב העומדים בפני בחינות הבגרות.
החזרה לביה"ס לפעילות מלאה ושגרתית בכיתות האורגניות, איננה לשגרה הקודמת המוכרת
והיא שונה ומאתגרת. )אין עוד חלוקה ל "קפסולות", כולם לומדים יחד(
ההגעה הפיזית לבית הספר, מאפשרת מפגש פנים אל פנים וקיום שיחות אישיות של המבוגרים
המשמעותיים בבית הספר עם התלמידים. במיוחד בימים אלה נדרשת סבלנות, רגישות, הקשבה
למילים וגם למה שאינו נאמר וערנות למצוקותיהם. בימים אלה תפקידכם החינוכי חשוב וחיוני
עוד יותר מתמיד.
בכדי לקיים את הלמידה באופן בטוח ובריא, נדרשת פעם נוספת היערכות, בכפוף לצו
בריאות העם ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בציפייה ליישום מיטבי ושמירה על הבריאות של כולנו.
בהצלחה לכולנו,
סופ"ש נעים
בריאות ובשורות טובות
שרית מלמד- מנהלת בית הספר

עיקרי המתווה המפרט את הנהלים והכללים להפעלת הלמידה " בחזרה לשיגרה מלאה" .
העקרונות לחזרה לשגרה מלאה:
1 .מערכת החינוך תיפתח באופן מלא מלבד באותם "אזורים מוגבלים" שמהווים מוקד לתחלואה,
כפי ש הוגדרו ופורסמו על ידי משרד הבריאות. באזורים אלה הלימודים יתקיימו ע"פ המתווים
הקיימים.
2 .תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות אשר תכלול, בין
היתר, שטיפת ידיים הפרדה מיטבית בשירותים. הוצבו עמדות אלכוג'ל ברחבי ביה"ס, ליד
השירותים, חדר המורים ובמשרדים.
3 .כל תלמיד ואיש צוות יציג הצהרת בריאות בהגיעו לבית הספר )ניתן במשו"ב -באופן מקוון(
4 .יש להקפיד על עטיית מסכה בשטחים הפתוחים במהלך ההפסקות, וגם בשיעור עצמו.
5 .בהפסקות האוכל תהיה הקפדה על מרחק של 2 מ.'
6 .ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת. ) אנא הקפידו על זמני השיעורים, לא יהיו
צלצולים.(
תורנות מורים: תתחלק בין המורים בהתאם להיקף מישרתם – אנא הקפידו למלא תפקידכם.
7 .נעשה מאמץ להעביר את מירב הפעילות למקומות שמאפשרים מרחק של 2 מ.'
8 .במידה ותתגלה תחלואה בביה"ס, ביה"ס ייסגר לפעילות בהתאם להנחיות המשרד ומשרד
הבריאות.
כללי כניסה למוסד החינוכי
1 .תלמידים ייכנסו דרך שני שערי הכניסה. השערים יהיו מפוקחים באופן רציף בהתאם
להנחיות האבטחה. )שער הולכי רגל – תלמידי ט' ו- י', שער רכבים תלמידי י"א י"ב(
2 .בכל שער כניסה לביה"ס יוצב איש צוות, מורה תורן ומדריך- במסגרת תורנות יומית .
להלן עיקרי תפקידו:
א. לקיים בקרה באופן בו לא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה ויישמר מרחק של 2 מטר
בין תלמיד ותלמיד ועובדי הוראה בכל עת.
ב. להנחות את התלמידים לכיתות שנקבעו להם במסגרת מתווה הפעילות החינוכית.
3 .דגשים להצהרת בריאות
תלמידים, מנהלים, מורים ואנשי צוות לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי ללא הצהרת בריאות
חתומה. ראה נספח "הצהרת בריאות לעובד במוסד החינוכי".
כללי היגיינה אישית
1 .יש לוודא כי התלמידים ישטפו ידיים מיד בהיכנסם למוסד החינוכי ולהנחותם לגשת ישירות
לכיתה שנקבעה להם מראש בכדי למנוע התגודדות התלמידים במסדרונות וכד.'
2 .על התלמידים והצוות להקפיד על שטיפת ידיים, לעיתים תכופות במהלך יום הלימודים, תוך
הקפדה יתרה לאחר שימוש בשירותים, ולפני החזרה למרחב הציבורי.
3 .על התלמידים לאכול רק בכיתת הלימוד הקבועה, כל אחד ליד שולחנו, תוך הנחת מפית על
השולחן.
4 .בזמן הארוחה והפסקת האוכל יש להקפיד על מרחק של 2 מ' בין תלמיד לתלמיד.
5 .בסיום הארוחה, על כל תלמיד לנקות את שולחנו
6 .יש לזרוק את שאריות המזון בפחי האשפה. אין להסתובב עם אוכל מחוץ לכיתת הלימוד.
7 .בתום הארוחה יש לרחוץ ידיים במים וסבון.
8 .אין להעביר ציוד אישי או אחר מתלמיד אחד לשני.
9 .על התלמידים לדאוג לניקיון כללי באזור הישיבה והשולחן האישי.
10. בחזרה מהפסקה, על התלמידים להקפיד על שטיפת ידיים, טרם הכניסה לכיתה.
נהלים כלליים
1 .בפתיחת השיעור הראשון, בשכבות ט' ו- י', בכל יום לימודים, על צוות החינוכי להסביר,
בנוגע לאופן ההתנהלות בתקופת הקורונה. במידת הצורך יש לרענן נהלים גם בשכבות
הגבוהות.
2 .הצוות החינוכי ידאג להסביר את ההתנהלות בכיתה לאור ריבוי התלמידים והצפיפות לרבות
ישיבה במקומות קבועים, עטיית מסכה, דגשים והנחיות ליציאות להפסקות, מניעת
התגודדות ומגע פיסי.
3 .בפתיחת כל יום, המורה יקריא שמות ויעדכן את המחנך על היעדרויות והסיבות לכך ככל
שהן ידועות. )כמובן שתבדק נוכחות בכל שיעור ותירשם במשו"ב( המחנכים יעדכנו את רכזי
השכבות – רכזי השכבות יעדכנו אותי עד השעה 00:10 בכל יום .
4 .תוגדר מערכת שעות שבועית לתלמידים ולמורים, ללימוד בכיתות קבועות ככל שניתן.
5 .בזמן ההפסקה לא ישהו בחדר המורים יותר מהמספר המאפשר מרחק פיסי, מורה לשולחן.
שאר המורים ישהו במקום שיוגדר על ידי המנהל כמקום מנוחה והתארגנות. )מרפסת, ספריה,
חדר קבלת הורים(
6 .ניתן לקיים ישיבות צוות מורים בהתאם להנחיות משרד הבריאות:
א. בחדר שגודלו עד 20 מ״ר – יוכלו לשהות 2 עובדי הוראה במרחק של 2 מטר ומסיכה.
ב. בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר – יוכלו לשהות עד 8 עובדי הוראה במרחק של 2 מטר
ומסיכה.
7 .בפורומים גדולים יותר תהיינה באמצעות המדיה המקוונת.
8 .במקרה שתלמיד חש ברע, על הצוות החינוכי להפריד אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו
על מנת שיגיעו מידית לאסוף אותו. באחריות ההורה, לעדכן את המחנכת או את מנהלת ביה"ס
במידה שמדובר בתסמינים של נגיף הקורונה והמשך הטיפול בילד.
9 .אם איש צוות חש ברע, עליו לסיים את עבודתו, לדווח למנהלת ולעזוב את המוסד החינוכי.
נספח: הצהרת בריאות לעובד במוסד חינוכי (אנא מלאו במשו"ב)

מערכת שעות שבועית עד 15.5.2020

להלן מערכת השעות לתקופה הקרובה

מערכת יום א' 19.4 שכבה ט'

 

ט'1

ט'2

ט'3

ט'4

9:00-9:45

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

10:00-10:45

מתמטיקה

מתמטיקה

תנ"ך

כישורי חיים

11:00-11:45

כישורי חיים

היסטוריה

מתמטיקה

מתמטיקה

12:00-12:45

לוגיקה

ספרות

היסטוריה

לשון

13:00-13:15

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

מערכת יום א' 19.4 שכבה י'

 

י'1

י'2

י'3

י'4

י'5

9:00-9:45

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

10:00-10:45

מער' מטוסים

מדעי הטכנולוגיה

מדעי הטכנולוגיה

מבוא להנ' אלק'

אזרחות

11:00-11:45

היסטוריה

מער' ספרתיות

היסטוריה

תנ"ך

לשון

12:00-12:45

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

13:00-13:15

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

מערכת יום א' 19.4 שכבה י"א

 

י"א1

י"א2

י"א3

י"א4

י"א5

10:00-10:30

שיחת מנהלת

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

10:45-11:15

 תנ"ך

שיחת מנהלת

ספרות

תנ"ך

אזרחות

11:30-12:00

ספרות

תנ"ך

שיחת מנהלת

אזרחות

היסטוריה

12:15-12:45

 אזרחות

ספרות

אזרחות

שיחת מנהלת

תנ"ך

13:00-13:30

רובוטיקה

הנד' אלק'

מבוא להנד' אלק'

מבוא להנ' אלק'

שיחת מנהלת

13:45-14:00

 

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

 

מערכת יום א' 19.4 שכבה י"ב'

 

י"ב1

י"ב2

י"ב3

י"ב4

י"ב5

10:00-10:45

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

שעת מחנך

בקרה ומע' ממוחשבות

11:00-11:45

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

12:00-12:45

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

13:00-13:45

אוירו'

 תנ"ך

 תנ"ך

תקבילית

ספרות

14:00-14:45

תרמו'

ספרות

תקבילית

תנ"ך

תנ"ך

15:00-15:15

 

סיכום יום-מחנך

 

סיכום יום-מחנך

סיכום יום-מחנך

 
 

·       המערכת מתבססת על המערכת המקורית, למעט שינויים קלים.

·       כל מורה ידאג לשלוח קישור לשיעור לכתה לפני תחילת השיעור.

·       יש לתעד נוכחות ונושא השיעור במשו"ב.

·       שיעורים פרטניים יש לתאם לפני/אחרי שעות השיעורים במערכת.

·       במידת הצורך ניתן לבצע שיעורים מעבר לשעות המערכת ולאחריהם.

 

 

   

 

                     
יום שלישי 5.5 שיעורים מקוונים- כיתות ט            
שעה ט'1 ט'2 ט'3 ט'4            
09:00 אנגלית אנגלית  אנגלית אנגלית            
10:00 אנגלית אנגלית  אנגלית אנגלית            
11:00 היסטוריה-סוניה לוגיקה-שימי כישורי חיים-אורעל אורלי-ספרות            
12:00 תנ"ך-אסף היסטוריה-סוניה לוגיקה-שימי כישורי חיים-אורעל            
                     
יום שלישי 5.5- שיעורים מקוונים- כיתות י          
שעה י'1 י'2 י'3 י'4 י'5          
10:00 מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה          
11:00 מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה          
12:00 אנגלית אנגלית אנגלית אנגלית אנגלית          
13:00 אנגלית אנגלית אנגלית אנגלית אנגלית          
14:00 היסטוריה-אסף מבוא להנד' מחשבים-יהודה מדעי הטכנולוגיה-מלול מדעי הטכנולוגיה-בן דור  מדעי הטכנולוגיה-גבי          
15:00 פיזיקה          
16:00 פיזיקה          
                     
    יום שלישי 5.5 כיתות י"א                
                     
שעה י"א1 שעה י"א2 שעה י"א3 שעה י"א4 שעה י"א5  
9:00-9:45 א- מתמטיקה 3/ב-פרקי הנדסה 9:00-9:45 א-לשון/ב-היסטוריה 9:00-9:45 א-מבוא להנ' אלק'/ב-אזרחות     9:00-9:45 א-לשון/ב-לשון  
9:45-10:30 א- מתמטיקה 3/ב-פרקי הנדסה 9:45-10:30 א-לשון/ב-היסטוריה הפסקה 9:45-10:00 רחבת חונכות     9:45-10:30 א-לשון/ב-לשון  
הפסקה 10:30-10:45 רחבת פינג פונג הפסקה 10:30-10:45 רחבת חונכות 10:00-10:45 א-מבוא להנ' אלק'/ב-אזרחות 10:30-11:15 א-מבוא להנדסת אלק' הפסקה 10:30-10:45 רחבת אולם ספורט  
10:45-11:30 א- מתמטיקה 3/ב-פרקי הנדסה 10:45-11:30 א-לשון/ב-היסטוריה 10:45-11:30 א-מבוא להנ' אלק'/ב-אזרחות 11:15-12:30 א-מבוא להנדסת אלק'/ב-חנ"ג בנים 10:45-11:30 א-לשון/ב-לשון  
11:30-12:15 א-פרקי הנדסה/ב- מתמטיקה 3 11:30-12:15 א-היסטוריה/ב-לשון הפסקה 11:30-11:45 רחבת חונכות 12:30-13:15 א-חנ"ג בנים /ב-מבוא להנדסת אלק' 11:30-12:15 ב- לשון/א-לשון  
12:15-13:00 א-פרקי הנדסה/ב- מתמטיקה 3 הפסקה 12:15-12:30 רחבת חונכות 11:45-12:30 א-אזרחות/ב- מבוא להנ' אלק' הפסקה 13:15-13:30 רחבת פינג פונג 12:15-13:00 ב- לשון/א-לשון  
הפסקה 13:00-13:15 רחבת פינג פונג 12:30-13:15 א-היסטוריה/ב-לשון 12:30-13:15 א-אזרחות/ב- מבוא להנ' אלק' 13:30-14:15 א-לשון-מקוון/ב-לשון הפסקה 13:00-13:15 רחבת אולם ספורט  
13:15-14:00 א-פרקי הנדסה/ב- מתמטיקה 3 13:15-14:00 א-היסטוריה/ב-לשון 13:15-14:00   14:15-15:00 א-לשון-מקוון/ב-לשון 13:15-14:00 ב- לשון/א-לשון  
                     
15:00-16:30 פיזיקה-מקוון  
חדרים א-40 ב-38 א-41 ב-42 א- 34 ב-33 א-32 ב-35 א- 25 ב-26  
מורים זינגפר/לולה אמירה/מוטי אורטל/נתי לאוניד/דורון/אביעד זיו/הגר ראובן  
                     
                     
    יום שלישי 5.5 כיתות י"ב                
                     
שעה י"ב1 שעה י"ב2 שעה י"ב3 שעה י"ב4 שעה י"ב5  
9:45-10:30 א-תנ"ך/ב-ספרות 9:45-10:30   9:45-10:30   9:45-10:30 ב- ספרות 9:45-10:30 א-בקרה ומע' הספק/ב- הת' מערכות הספק  
10:30-11:15 א-תנ"ך/ב-ספרות הפסקה 10:30-10:45 רחבת חונכות הפסקה 10:30-10:45 רחבת קפיטריה 10:30-11:15 ב-ספרות הפסקה 10:30-10:45 רחבת קפיטריה  
הפסקה 11:15-11:30 רחבת פינג פונג 10:45-11:30   10:45-11:30   הפסקה 11:15-11:30 רחבת חונכות 10:45-11:30 א-בקרה ומע' הספק/ב- הת' מערכות הספק  
11:30-12:15 א-תנ"ך/ב-ספרות 11:30-12:15   11:30-12:15   11:30-12:15 ב-ספרות/א-חנ"ג בנים 11:30-12:15 א-בקרה ומע' הספק/ב- הת' מערכות הספק  
12:15-13:30 א-ספרות/ב-תנ"ך הפסקה 12:15-12:30 רחבת חונכות 12:15-12:30   12:15-13:30 א-ספרות/ב-חנ"ג בנים הפסקה 12:15-12:30 רחבת קפיטריה  
 הפסקה 13:30-13:45 רחבת פינג פונג 12:30-13:15   12:30-13:15   13:30-13:45 רחבת חונכות 12:30-13:15 א-התנס' המרת אנרגיה/ב-בקרה ומער' ממוחשבות  
13:45-14:00 א-ספרות/ב-תנ"ך 13:15-14:00   13:15-14:00   13:45-14:00 א-ספרות 13:15-14:00 א-התנס' המרת אנרגיה/ב-בקרה ומער' ממוחשבות  
14:00-14:45 א-ספרות/ב-תנ"ך הפסקה 14:00-14:15 רחבת חונכות 14:00-14:15 רחבת קפיטריה 14:00-14:45 א-ספרות הפסקה 14:00-14:15 רחבת קפיטריה  
    14:15-15:00   14:15-15:00       14:15-15:00 א-התנס' המרת אנרגיה/ב-בקרה ומער' ממוחשבות  
חדרים א-30 ב-29 א-27  א-12 ב-11 א-10 ב-9 מעבדות חשמל  
מורים יעל/אמנון     ניסים/ניר בבין/אשר  
                     
                     
יום רביעי 6.5 שיעורים מקוונים- כיתות ט          
שעה ט'1 ט'2 ט'3 ט'4          
09:00 אזרחות-אורטל לשון-הגר תנ"ך-אסף לשון-אמירה          
10:00 ספרות-אורלי אזרחות-אורטל לשון-הגר אזרחות-סוניה          
11:00  חנ"ג-ניר+מור חנ"ג-ג'וליאן+מור ספרות- אורלי תנ"ך-יעל          
12:00 לשון-הגר ספרות-אורלי אזרחות- אורטל היסטוריה-אסף          
                   
                   
יום רביעי 6.5- שיעורים מקוונים- כיתות י        
שעה י'1 י'2 י'3 י'4 י'5        
10:00 תנ"ך-אסף מבוא להנ' מחשבים-יהודה אזרחות-ריקי מדעי הטכנולוגיה-בן דור תורת החשמל-נתי        
11:00 אזרחות-אורטל מדעי הטכנולוגיה-גיסין כישורי חיים-לילך מבוא להנד' מחשבים-יהודה תורת החשמל-נתי        
12:00 פרקי הנדסה-אלקנה מער' ספרתיות-גיסין   אזרחות-ריקי יסודות התכנות-בבין        
13:00 חנ"ג-בנים+בנות חנ"ג בנים+בנות מבוא להנד' אלק'-גיסין תנ"ך-יעל אזרחות-ריקי        
                   
                   
    יום רביעי 6.5- מקוון- כיתות י"א            
                   
שעה י"א1 שעה י"א2 שעה י"א3 שעה י"א4 שעה י"א5
9:00-9:45 אנגלית
10:00-10:45 אנגלית
11:00-11:45 מתמטיקה
12:12:45 מתמטיקה
13:00-13:45 לוגיקה-שימי ספרות-אורלי חנ"ג חנ"ג חנ"ג
14:00-14:45 אזרחות-אורטל תנ"ך-לילך ספרות-אורלי אזרחות-ריקי תנ"ך-אסף
15:00-15:45 היסטוריה-עולים חדשים
16:00-16:45 היסטוריה-עולים חדשים
                   
           
מורים          
                   
                   
    יום רביעי 6.5- מקוון- כיתות י"ב            
                   
שעה י"ב1 שעה י"ב2 שעה י"ב3 שעה י"ב4 שעה י"ב5
9:00-9:45 מתמטיקה
10:00-10:45 מתמטיקה
11:00-11:45 אנגלית
12:12:45 אנגלית
13:00-13:45     ספרות-אביבה תקשורת תקבילית-דורון תנ"ך- מוטי
14:00-14:45 מנועי מטוסים-גבי תקשורת תקבילית – נתי ספרות-אביבה   תנ"ך-מוטי
15:00-15:45 מנועי מטוסים-גבי        
16:00-16:45   תגבור אלק'- אייל גווילי  
17:00-17:45   תגבור אלק'-אייל גוילי  
18:00-19:30 ליב"ם היסטוריה- הגר
מורים          
                   

חובת ההורה למלא כל בוקר הצהרת בריאות על בנו/בתו, לאחר מדידת חום.
הסבר מילוי הצהרת בריאות ע"י הורה תלמיד בעזרת המשוב- לינק

סביבות למידה בענן

  • לכניסה לסביבת G Suite  ( באמצעות חשבון מייל ארגוני שהונפק לתלמידים ולמורים) יש ללחוץ על הלינק ולעקוב אחר ההוראות .
    כל מורה יכול להכין כיתה בגוגל קלאסרום ולהזמין את התלמידים אליה.
  • למידה מרחוק בצל הקורונה- לינק

לומדים ומשתפים מרחוק – לינק

הענן החינוכי- לינק

למידה מרחוק בשעת חירום- זמן אמת  

משרד החינוך בלמידה מקוונת- לוח שידורים   

 

RSS למידה לעת חירום- מופעל ע"י משרד החינוך

חומרי למידה נוספים

מאגר פעילויות מתוקשבות- לינק

ZOOM- סרטון הדרכה- לינק